Algemene Voorwaarden

1 Definities

1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Aanbieder: 123taxi, handelende onder de naam 123taxi
 2. Aanbod: het aanbod door aanbieder aangaande het vervoer van Consument door Vervoerder tegen een vooraf vastgestelde ritprijs.
 3. Bagage: collectief en individueel (als toepasselijk) grote bagage, middel bagage en handbagage.
 4. Bijzonder Personenvervoer: het vervoer van invalide en hulpbehoevende personen, alsmede het vervoer van minderjarige personen waarvoor het gebruik van een maxi-cosi of kinderzitje is vereist.
 5. Consument: de partij die de Diensten van Aanbieder afneemt.
 6. Diensten: het faciliteren van het vervoer van Consument door Vervoerder tegen betaling van de ritprijs.
 7. Grote Bagage: een koffer of soortgelijk stuk bagage met een maximale cumulatieve afmeting (L+B+H) van 180 centimeter.
 8. Handbagage: een tas of soortgelijk stuk bagage met een maximale afmeting van 55 x 25 x 35 centimeter (L x B x H).
 9. Middel Bagage: een koffer of soortgelijk stuk bagage met een maximale cumulatieve afmeting (L+B+H) van 150 centimeter.
 10. Overeenkomst: de overeenkomst tussen aanbieder en consument aangaande de levering van de Diensten door Aanbieder.
 11. Ticket: het ticket dat door aanbieder aan consument wordt verstrekt na het tot stand komen van de overeenkomst.
 12. Ritprijs: de prijs van de rit, als per het aanbod en de daaruit voortvloeiende overeenkomst.
 13. Vervoerder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, diens personeel daarbij inbegrepen, die zich verbindt personen te vervoeren en bagage te vervoeren.

2 Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van aanbieder, indien daaruit een overeenkomst uit voortvloeit en de overeenkomst zelf.

3 Overeenkomst

3.1 De overeenkomst en de daaruit voortvloeiende verplichting tot afname en betaling van de diensten, komt tot stand na aanvaarding door consument van het aanbod en ontvangst door vervoerder van de betaling door consument overeenkomstig artikel 9.1 van deze algemene voorwaarden.

3.2 Na totstandkoming van de overeenkomst, zal door aanbieder aan consument een bevestiging verstrekt worden. De overeenkomst en de bevestiging zijn persoonlijk van aard en niet overdraagbaar aan derden door consument, tenzij anders vooraf schriftelijk overeengekomen tussen vervoerder en consument.

3.3 Vervoerder zal enkel gehouden zijn tot het vervoeren van consument op voorafgaand vertoon van de bevestiging door consument aan vervoerder.

4 Wijziging, Annulering & Restitutie ritprijs

4.1 Consument heeft het recht de overeenkomst met tevoren overeengekomen ritprijs te wijzigen of te annuleren.

4.2 Om in aanmerking te komen voor restitutie van de ritprijs, dient een annulering schriftelijk te geschieden en uiterlijk vierentwintig (24) uren voor de dag van de aanvang van het vervoer door aanbieder ontvangen te zijn.

4.3 Bij ontvangst door aanbieder van een annulering uiterlijk vierentwintig (24) uren voor de dag van de aanvang van het vervoer, zal binnen dertig (30) dagen restitutie plaatsvinden van de ritprijs, onder aftrek van 10% van de ritkosten met een minimum van €15,- (zegge: vijftien euro) per rit, als vergoeding voor de administratiekosten.

4.4 In het geval van een annulering binnen vierentwintig (24) uren voor de dag van de aanvang van het vervoer of in het geval van een Overeenkomst die tot stand gekomen is binnen vierentwintig (24) uren voor de dag van de aanvang van het vervoer, bestaat voor Consument geen recht op restitutie van de ritprijs.

5 Bagage

5.1 Consument is gerechtigd om tijdens het vervoer de Bagage als vermeld op de Bevestiging mee te nemen. Het meenemen van extra stukken Bagage is mogelijk, maar enkel na voorafgaande, schriftelijke, afspraak met Aanbieder.

5.2 Voor elk stuk extra Bagage zullen door Vervoerder aan Consument, vooraf en schriftelijk overeengekomen, extra kosten in rekening gebracht worden.

5.3 Aanbieder c.q. Vervoerder heeft het recht Bagage, welke (i) niet overeenkomstig de hierin vermelde afmetingen, danwel (ii) door zijn aard gevaarlijk, verboden is en/of aanleiding kan geven tot beschadiging of verontreiniging, te weigeren.

5.4 Aanbieder is niet aansprakelijk voor zoekgeraakte Bagage van Consument.

6 Vervoer van Dieren

6.1 Na voorafgaande toestemming van Aanbieder, en behoudens hetgeen verder bepaald is in dit artikel 6, mogen levende dieren worden meegenomen door Consument, als dergelijke dieren in een gemakkelijk draagbare mand, tas of dergelijk voorwerp welke kan worden neergezet of op schoot gehouden, kunnen worden vervoerd.

6.2 Een verzoek van Consument tot het vervoer van dieren, dient zo spoedig mogelijk doch uiterlijk tien (10) dagen voor de dag van de aanvang van het vervoer schriftelijk aan Aanbieder gedaan te worden.

6.3 De in het eerste lid gemelde dieren mogen niet worden meegenomen indien deze op enigerlei wijze een gevaar, hinder of overlast kunnen vormen voor Consument, overige reizigers of Vervoerder.

6.4 Voor elk dier zal in verband met de berekening van de ritprijs een toeslag gelden, die apart wordt berekend en in rekening gebracht.

7 Bijzonder Personenvervoer

7.1 Na voorafgaande toestemming van Aanbieder, en behoudens hetgeen bepaald is in lid 2 van dit artikel 7, kan Bijzonder Personenvervoer worden overeengekomen.

7.2 Een verzoek van Consument tot Bijzonder Personenvervoer, dient uiterlijk tien (10) dagen voor de dag van de aanvang van het vervoer schriftelijk aan Aanbieder gedaan te worden.

7.3 Aanbieder c.q. Vervoerder is gerechtigd een verzoek tot Bijzonder Personenvervoer te weigeren indien dit op enigerlei wijze een gevaar, hinder of overlast kunnen vormen voor Consument, overige reizigers of Vervoerder.

8 Vertraging

8.1 Provider en/of de Vervoerder is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van vertragingen, inclusief vertragingen door wachttijd op de luchthaven, met inbegrip van schade veroorzaakt door het missen van eventuele transfers en aansluitingen, met inbegrip van aansluitende vluchten, indien en voor zover de Aanbieder en/of Vervoerder aantoont dat zij of haar werknemers redelijke maatregelen hebben genomen om schade te beperken cq te voorkomen, of indien en voor zover het niet mogelijk was voor de Provider en/of de Vervoerder en haar medewerkers om maatregelen te nemen om dergelijke schade te voorkomen.

9 Betaling

9.1 De Consument dient binnen een (1) dag na acceptatie van het Aanbod de overeengekomen Ticketprijs aan Aanbieder te voldoen middels de op de website van Aanbieder aangegeven wijze.

9.2 Ontvangst van de betaling is een voorwaarde voor de totstandkoming van de Overeenkomst en het toezenden van de bevestiging alsmede de gerelateerde verplichting voor Aanbieder om de Diensten te verrichten.

9.3 Aanbieder is te allen tijde gerechtigd haar vorderingen op Consument te verrekenen met zijn schulden aan Consument.

10 Vervoer en Vervoersvoorwaarden

10.1 Het feitelijke vervoer zal plaatsvinden door Vervoerder.

10.2 De overeenkomst met betrekking tot het fysieke vervoer komt tot stand tussen Consument en Vervoerder en dientengevolge is Aanbieder geen partij bij de uiteindelijke vervoersovereenkomst (Aanbieder fungeert als bemiddelaar).

10.3 Op de feitelijke vervoersovereenkomst en het vervoer door Vervoerder van Consument en Bagage, zijn van toepassing de algemene (vervoers-) voorwaarden als gehanteerd door Vervoerder.

10.4 In het geval van een conflict tussen de Algemene Voorwaarden en de algemene (vervoers-) voorwaarden als gehanteerd door Vervoerder, zullen de Algemene Voorwaarden prevaleren.

10.5 Consument zal op de op de bevestiging aangegeven datum, locatie en tijdstip gereed staan voor aanvang van het vervoer.

10.6 Aanbieder heeft het recht om ritten van Consument en andere passagiers te combineren. Dit kan een afwijkende route inhouden, maar de gerelateerde rijtijd voor Consument mag in een dergelijke situatie maximaal twintig procent (20%) meer bedragen van de reguliere rijtijd met een directe verbinding over de weg.

11 Klachtenregeling

11.1 Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst moeten schriftelijk en binnen tien (10) werkdagen nadat Consument het vermeende gebrek heeft geconstateerd, door Consument bij Aanbieder worden ingediend.

11.2 Klachten van Consument die niet overeenkomstig lid 1 van dit artikel 11 bij Aanbieder zijn ingediend, behoeven niet door Aanbieder in behandeling te worden genomen.

12 Aansprakelijkheid Aanbieder

12.1 Aanbieder is nimmer aansprakelijk voor enige schade van Consument of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, verlies van gegevens en immateriële schade, verband houdend met of voortvloeiend uit de Diensten, of ten gevolge van het vervoer door Vervoerder van Consument en Bagage (inclusief letselschade, financiële schade en materiële schade geleden door Consument).

12.2 Mocht Aanbieder ongeacht het bepaalde in het voorgaande lid toch aansprakelijkheid zijn jegens Consument, is de aansprakelijkheid van Aanbieder jegens Consument uit welken hoofde dan ook, per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot de in het lopende kalenderjaar daadwerkelijk door Consument aan Aanbieder betaalde vergoedingen exclusief BTW.

12.3 De voorgaande bepalingen zijn niet van toepassing indien en voor zover de desbetreffende schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Aanbieder of zijn werknemers.

12.4 Aanbieder is nimmer aansprakelijk voor schade indien en voor zover deze schade zou voortvloeien uit het feit dat de Aanbieder en/of de Vervoerder voldoet aan de geldende wet- en regelgeving (waaronder, maar niet beperkt tot wetten, voorschriften, besluiten en instructies), noch voor niet- naleving van deze wetten en voorschriften door de Consument, inclusief, maar niet beperkt tot de instructies van de Provider (inclusief maar niet beperkt tot instructies op haar website met betrekking tot de aankomsttijd op de luchthaven en contactgegevens) tijdens het boekingsproces.

13 Overmacht

13.1 Aanbieder is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen, indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van vervoerder of ingeschakelde derden of toeleveranciers, alsmede iedere situatie waarop de Aanbieder feitelijk geen (beslissende) controle kan uitoefenen.

14 Privacy

14.1 Consument wordt geacht kennis te hebben genomen van de privacy verklaring van Aanbieder en in te stemmen met de daarin beschreven verwerkingen van de door hem opgegeven persoonsgegevens.

14.2 Consument mag de gegevens die Aanbieder over hem heeft verwerkt desgewenst inzien en laten corrigeren. Consument heeft het recht Aanbieder te vragen daarvoor in aanmerking komende gegevens van Afnemer te verwijderen of af te schermen. Aanbieder zal op dit verzoek binnen 4 (vier) weken beslissen, na afweging van het betrokken belang van Aanbieder en het privacybelang van Consument en zal, in geval van een besluit tot afscherming of verwijdering, Consument informeren in hoeverre daardoor het gebruik dat Consument van Diensten maakt kan worden beperkt of verhinderd.

15 Intellectuele Eigendomsrechten

15.1 De Intellectuele Eigendomsrechten op alle Diensten die Aanbieder ter beschikking stelt, rusten bij Aanbieder of bij de derden van wie Aanbieder het recht heeft verkregen (een onderdeel van) deze Diensten aan Consument ter beschikking te stellen.

16 Toepasselijk Recht & Forumkeuze

16.1 De Overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht.

16.2 De Rechtbank te Utrecht is exclusief bevoegd om geschillen tussen Aanbieder en Consument, voortvloeiende uit de Overeenkomst, kennis te nemen.

17 Overige Bedingingen

17.1 Nietigheid van een van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen dan wel de overige leden onverlet. Alsdan worden de nietige bepalingen of leden daarvan vervangen door nieuwe bepalingen of leden die qua inhoud, bereik en doelstelling zo veel mogelijk overeenkomen met de oude nietige bepalingen of leden overeenkomen.